نمایندگی ترانس های ولتاژ و جریان فشار متوسط Pfiffner سوئیس
نمایندگی ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت Eltas ترکیه