طراحي و تامين و ساخت بانک هاي خازني فشار ضعيف ، و فشار قوي ، تامين فيوز و کليد فيوز
، انکودر و تجهيزات کنترلي و الکتريکي تحت ليسانس و نمايندگي شرکت هاي زير مي باشد.
خازن‌هاي اصلاح ضريب توان فشار ضعيف تحت ليسانس FRAKO از آلمان
اصلاح ضريب توان فشار قوي تحت ليسانس  Ducatiاز ايتاليا
فيوز و كليدفيوز شركت EFEN از آلمان
تجهيزات کنترلي و الکتريکي با شرکت Lovato  ايتاليا
EncoderشرکتWachendorff آلمان