ساخت انواع تابلوهای فيکس ديواري و توزيع تحت ليسانس لگراند فرانسه 

توليد انواع باسداکتهای فشار ضعيف و فشار متوسط 

 

تلفن :  021-22035501,22035499

فکس:  021-22010016

E mail : info@ lenayazd.com

Web site : www.lenayazd.com