• سرویس دوره ای, تعمیرات و نگهداری تابلوهای برق
  •   تعمیرات ونگهداری باطریها، شارژ، دشارژ و سرویسهای دوره اي
  •  راه اندازی ، تعمیرات و نگهداری UPS ، DCP ، سرویسهای دوره ای
  •  اپریشن و نگهداری PDCS
  •  اپریشن و نگهداری از دیزل ژنراتورها ،موتورها و....
  •  عیب یابی ، رفع عیب و تست انواع کابلهای کنترل وقدرت