نام و نام خانوادگی :*
نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید

نام پدر:*
نام پدر را وارد نمایید

شماره شناسنامه :*
شماره شناسنامه را وارد نمائید

کدملی :*
کد ملی را وارد نمایید

شماره تلفن همراه:*
شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید

ایمیل:
ایمیل وارد شده صحیح نیست

تاریخ تولد:*
تاریخ تولد خود را وارد نمایید

محل تولد:
محل تولد را وارد نمایید

محل صدور :
Invalid Input

آدرس و شماره تلفن محل سكونت:*
اطلاعات محل سکونت خود را مشخص نمایید

وضعیت نظام وظیفه :*
وضعیت نظام وظیفه خود را مشخص نماپید

وضعیت تاهل :*
گزینه ی مناسبی را انتخاب نمایید

 
میزان آشنایی با خواندن و نوشتن زبان خارجی : *
میزان تسلط خود را به خواندن نوشتن در زبان های خارجی را بیان کنید

میزان آشنایی با مکالمه زبان خارجی :*
میزان آشنایی با مکالمه زبان خارجی را مشخص نمایید

میزان تحصیلات و رشته تحصیلی:*
میزان تحصیلات و رشته تحصیلی خود را وارد نمایید

آدرس و شماره تلفن محل كار قبلي:*
اطلاعات مورد نیاز برای محل کاری قبلی خود را مشخص نماپید

نحوه آشنایی شما با شرکت :*
نحوه آشنایی خود با شرکت را عنوان کنید

آخرین سمت قبلی شما :
آخرین سمت قبلی کار تان را عنوان کنید

آخرین حقوق دریافتی شما :*
آخرین حقوق دریافتی تان را وارد نمایید

دروصورت وجود رزومه شخصی آنرا شرح دهید :
Invalid Input

توانایی های خود برای کار در مجموعه را شرح دهید :
Invalid Input

موافق کار سه شیفت هستید :*
گزینه ی مناسبی را انتخاب کنید

موافق اضافه کاری هستید :*
گزینه ی مناسبی را انتخاب کنید

موافق آئین نامه هستم :*
گزینه مناسبی انتخاب نمائید

موافق انعقاد هرگونه قرارداد مجاز بین شرکت و امور اجتماعی هستم :*
گزینه مناسبی انتخاب کنید

سابقه کاری خود را برای ما ارسال نمائید