لیست خدمات در سایت به همراه نام پروژه های مربوط به شرح زیر می باشد :

  • پارس جنوبی فاز 12 : عملیات دوساله Operation and maintenance
  • شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل  گروه مپنا (مکو ) : خدمات سوپروایزری تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط
  • پارس جنوبی فاز 22-24  : عملیات یکساله Operation and maintenance