پروژه های انجام شده در حوزه تامین تجهیزات به همراه کارفرما آن ها شرح زیر می باشد :

  • شرکت مپنا توسعه 2 : تامین تجهیزاتspare part  نیروگاه یزد خورشیدی
  • شرکت مپنا توسعه 2 : تامین تجهیزاتspare part  نیروگاه های کازرون– کرمان
  • شرکت مپنا توسعه 2 : تامین تجهیزاتspare part  نیروگاه های سنندج
  • شرکت مپنا توسعه 2 : تامین تجهیزاتspare part  نیروگاه های آبادان
  • برق آبی خوزستان : تامین تجهیزاتspare part