گروه کیان ایساتیس در نمایشگاه بزرگ تهران حضور بهم رساند.

در ادامه می توانید می توانید گزارش تکمیلی به همراه مجموعه تصاویر نمایشگاه را مشاهده کنید.