گروه کیان ایساتیس حضور گسترده ای در نمایشگاه اصفهان داشت.

در ادامه می توانید مجموعه عکس ها را در نمایشگاه مشاهده کنید.